مفعول مطلق

حجم فایل : 450.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا مفعول مطلق
درس هفتم مفعول مطلق ، مصدری است از جنس فعل جمله ( در واقع مصدر فعل جمله می باشد ) که برای تاکید بر وقوع فعل یا بیان چگونگی وقوع فعل می آید .
مانند : فرحَ حمیدٌ فرحا ً
مفعول مطلق مفعول مطلق تاکیدی : مفعول مطلقی که نه صفت داشته باشد و نه مضاف الیه
نوعی (بیانی) : مفعول مطلقی که مضاف الیه و یا صفت داشته باشد .
یادمان باشد جمله وصفیه ، صفت محاسبه می شود
فرح َ حمیدٌ فرحاً بالغاً فرح َ حمید ٌ فرحا ً لایوصُف
مفعول مطلق نوعی مفعول مطلق نوعی کلماتی هستند که مفعول مطلق به حساب می آیند ولی هیچ شباهتی به بعل جمله ندارند . یا اینکه اصلا جمله ی آنها فعل ندارد و این گونه کلمات را مفعول مطلق برای فعل محذوف می نامند و آنها را این گونه شناسائی می کنند :
1- مصدرهای منصوب و نکره ی اول جمله ( این مصادر اصولا به شکل فعل ترجمه می شوند .)
اجتهاداً ایّها الطّلّاب سکوتا ً یا طالبات
2- کلمات سبحان َ ، ‌معاذ َ در هر جای جمله که باشد و چند کلمه مانند حقا ً ، ایضا ً ، جداً ،حتما ً ، قطعا ً که اصولا آخر جمله می آیند .
سبحان َ ربّی الاعلی مفعول مطلق برای فعل محذوف در تست منصوبات ،‌مخصوصا حال و مفعول مطلق غالبا با یک نکته انحرافی روبرو می شویم و آن نکته این است که کثلا در هر 4 گزینه کلمه ای را می بینیم که کاملا شباهت به حال یا مفعول مطلق دارد اما اگر خوب دقت نماییم می بینیم که آن کلمه نقش دیگری دارد . ( غالبا آن کلمه ،‌اسم یا خبر نواسخ یا مفعول دوم ِ فعل های دومفعولی است ) .
مانند کلمه «حقّاً»در جملات زیر :
کلامُک صحیح ٌ حقاّ ً انا لا احسب ُ کلامَهُ حقّاً
مفعول مطلق مفعول دوم نکته گاهی در انتهای جمله ،‌کلمه ای می بینیم که نکره و منصوب و مشتق می باشد . اگر این کلمه موصوف داشته باشد خودش را صفت بشمار می آوریم .
اُحبُّ اُمی حبّا ً کثیرا ً
صفت
اما اگر آن کلمه موصوف نداشته باشد و درباره فعل جمله حرف بزند ، خودش را می توان صفت جانشین مفعول مطلق نامید و هم می توان آن را مفعول مطلق نوعی نامید .
اُحبُّ امّی کثیرا ً
صفت جانشین مفعول مطلق / مفعول مطلق نوعی نکته 1- در ترجمه مفعول مطلق های تاکیدی از قیدهای تاکید فارسی ( مسلّما ، بدون شک ،‌واقعا و ...) استفاده می کنیم .
فرحتُ فرحا ً : واقعا خوشحال شدم

2- در ترجمه مفعول مطلق های نوعی اگر مفعول مطلق های نوعی دارای صفت باشند اصولا معنای همان صفت را در ترجمه می آوریم و اگر مفعول مطلق دارای مضاف الیه باشد در ترجمه از قیدهای تشبیه فارسی استفاده می کنیم .
خرجنا خروجا ً سریعا ً : با سرعت خارج شدیم
جَلَسَ احمد ُجلوس الفلاسفه : احمد مثل فیلسوفها نشست ترجمه مفعول مطلق 3- در ترجمه مفعول مطلق های جانشین ِ فعل ، آنهایی ر...